НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС С ИНКОМТЕЛ ЕООД И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ
blog image

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС С ИНКОМТЕЛ ЕООД И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Наименование на процедурата

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“
 

Срок за кандидатстване

Отворена за кандидатстване в рамките на един месец от датата на откриването й
 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

до 100 %

 

Минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране по всяко
индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както
следва:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие

3 000 лева

20 000 лева

 

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”:

  1. Създаване на онлайн магазин
  2. Създаване на корпоративен уебсайт
  3. Маркетинг в социални медии (social media marketing); включително управление на РРС(рау- per-click) реклама
  4. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
  5. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
  6. Изграждане на система за архивиране на информация
  7. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация
  8. И други включени в процедурата

Очаквана дата на обявяване на процедурата 14.10.2022 г.

Документи за кандидатстване и информация 
Пакет документи

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден КЕП чрез модул „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg